• Mis geen online reserveringen
  • Ontvang binnen 10 minuten boekingen via uw eigen website

PRIVACY VOORWAARDEN

Over ons privacybeleid

Wij geven veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van a. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/07/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Software

Onze software is ontwikkeld met software van Kimamedia. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Kimamedia heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Kimamedia is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Kimamedia maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Kimamedia behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Cloud86

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Cloud86. Cloud86 verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Cloud86 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Cloud86 is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Naast de webhosting van Huurkalender.nl is Anatagonist onze partner bij onze webhosting pakketten. Antagonist BV verwerkt namens ons geen persoonsgegevens van u als klant tenzij u deze gegevens op uw eigen website heeft vermeld. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

DigitalOcean

Indien er demo website wordt aangevraagd dan zal er een demo website worden opgezet via de servers van DigitalOcean. Er zullen geen persoonsgegevens met DigitalOcean worden gedeeld. Als er wordt ingelogd op de demo website dan zal het ip adres en besturingssysteem worden gelogd op de servers van DigitalOcean.

E-mail en mailinglijsten

SendinBlue

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met SendinBlue. SendinBlue zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door SendinBlue beveiligd opgeslagen. SendinBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. SendinBlue behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Postmark

Voor de email correspondentie wordt postmark mailservers gebruikt. Dit betekend dat het alle mailberichten welke vanuit de huurkalender verzonden worden 45 dagen opgeslagen op de mailservers van postmark. De volgende gegevens gedeeld: het e-mailadres, of de mail is geopend, met welk programma, inhoud van de mail. Tenzij de klant ervoor heeft gekozen om de e-mail berichten te verzenden via hun eigen “smtp” server. Op dat moment worden de mailservers van postmark niet gebruikt.

Gmail

Wij maken tevens gebruik van de gmail mailservers voor support, bounces en reply's te kunnen beantwoorden. Alle ondersteunings e-mails en e-mails waarop direct wordt geantwoord worden opgeslagen op de gmail mailservers. Tenzij de klant ervoor heeft gekozen om de e-mail berichten te verzenden via hun eigen “smtp” server. Op dat moment worden de mailservers van gmail niet gebruikt.

Antagonist BV

Voor onze webhosting activiteiten maken wij gebruik van de diensten van Antagonist BV. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Payment processors

Mollie.com

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze services maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Stripe.com

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze services maken wij gebruik van het platform van Stripe. Stripe verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden

Informer & Moneybird

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Informer. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Informer. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Informer is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Informer gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, browser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan a op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken te bereiken via contact@huurkalender.nl . U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken te bereiken via contact@huurkalender.nl . U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken te bereiken via contact@huurkalender.nl . U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken te bereiken via contact@huurkalender.nl . U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van a. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken te bereiken via contact@huurkalender.nl .

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google diensten en producten.

Facebook pixel

Via onze website kunnen cookies geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Facebook”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Facebook. Facebook kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Facebook gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (FacebookAds) en overige Facebook diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Hoofdovereenkomst die is gesloten tussen Kimamedia. (Hierna: “Huurkalender.nl”) en een natuurlijke persoon of juridische entiteit (Hierna: “Afnemer”). Samen worden Afnemer en Huuurkalender.nl de “Partijen” genoemd. Huurkalender.nl wordt op basis van de Toepasselijke Wetgeving gekwalificeerd als verwerker en Afnemer als verwerkingsverantwoordelijke. In deze Verwerkersovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Hoofdovereenkomst. Heeft Afnemer vragen over deze Verwerkersovereenkomst, neem dan contact op ons op via ons contactformulier.

1 Definities
In deze Verwerkersovereenkomst worden een aantal begrippen gebruikt die met een hoofdletter worden aangeduid. Die begrippen krijgen de betekenis zoals hieronder vermeld:
1. Betrokkene of Betrokken Personen: de identificeerbare natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens verwerkt worden.
2. Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
3. Hoofdovereenkomst: De overeenkomst tussen Afnemer en Huuurkalender.nl, op basis waarvan Afnemer gebruik maakt van de Huurkalender.nl applicatie en waar tevens de algemene voorwaarden van Huuurkalender.nl op van toepassing zijn.
4. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die Huuurkalender.nl in het kader van de Hoofdovereenkomst ten behoeve van Afnemer als Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.
5. Medewerker(s): de personen die door de Partijen worden gemachtigd voor de uitvoering van deze Verwerkingsovereenkomst en die onder hun verantwoordelijkheid werken.
6. Subverwerker: iedere derde partij die door Huuurkalender.nl wordt ingeschakeld om ten behoeve van Huuurkalender.nl Persoonsgegevens te verwerken, zonder aan het rechtstreeks gezag van Huuurkalender.nl te zijn onderworpen.
7. Toepasselijke Wetgeving: wetten of andere (lokale) voorschriften, verordeningen, richtlijnen of beleidslijnen, instructies of aanbevelingen van overheidsinstanties die van toepassing zijn op de verwerking van de persoonlijke gegevens, inclusief eventuele wijzigingen, vervangingen, updates of andere latere versies daarvan;
8. Verwerking: iedere bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
9. Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen, wijzigingen en updates.

2. Onderwerp van deze Verwerkersovereenkomst
1. Deze Verwerkersovereenkomst heeft als doel uiteen te zetten onder welke voorwaarden Huuurkalender.nl Persoonsgegevens in opdracht van Afnemer mag verwerken.
2. De Verwerkersovereenkomst maakt integraal deel uit van de Hoofdovereenkomst tussen Afnemer en Huuurkalender.nl. De Hoofdovereenkomst en de Verwerkersovereenkomst bepalen gezamenlijk het onderwerp en de duur van de Verwerking.
3. Partijen garanderen te voldoen aan de vereisten van de Toepasselijke Wetgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens.

3. Verplichtingen van Afnemer als Verwerkingsverantwoordelijke
1. Afnemer stelt de Persoonsgegevens ter beschikking aan Huuurkalender.nl en bepaalt het doel van en de middelen voor de Verwerking. Afnemer garandeert dat de Verwerking van de Persoonsgegevens, waaronder de verzameling, gebeurt overeenkomstig de relevante Toepasselijke Wetgeving.
2. Indien Medewerkers van Afnemer Persoonsgegevens verwerken, valt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de Toepasselijke Wetgeving onder de verantwoordelijkheid van Afnemer.

4. Toegestane Verwerkingen
1. Huuurkalender.nl verbindt zich ertoe enkel Persoonsgegevens te verwerken voor rekening van Afnemer, met als doel het aanbieden van een online kalender applicatie voor Afnemer, zoals tevens omschreven in de Hoofdovereenkomst. Verwerking vindt enkel plaats op instructie van Afnemer.
2. Huuurkalender.nl verwerkt de volgende soorten Persoonsgegevens:
- Naam
- Adres
- E-mail
- Telefoonnummer
- Eventueel vrije velden opgenomen door Afnemer
3. Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de volgende categorieën van Betrokkenen:
- Klanten van Afnemer;

- Voormalig klanten van Afnemer;

- Debiteuren en crediteuren van Afnemer;

- Betrokkenen in dienst of werkzaam bij/voor Afnemer.
4. Voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst kan Huuurkalender.nl de Persoonsgegevens aan de volgende Verwerkingen onderwerpen: Verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

5. Gegevensverwerking
1. Huuurkalender.nl mag enkel de Persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst. Huuurkalender.nl heeft geen zeggenschap over het doel van de Verwerking van Persoonsgegevens.
2. Huuurkalender.nl zal de Persoonsgegevens uitsluitend bekendmaken aan Medewerkers en/of subverwerkers die (noodzakelijkerwijs) toegang hebben tot de Persoonsgegevens voor de uitvoering van de verplichtingen onder de Hoofdovereenkomst, tenzij anders vereist door de Toepasselijke Wet. Huuurkalender.nl informeert zijn Medewerkers over de verplichtingen van deze Verwerkersovereenkomst.
3. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van Hoofdovereenkomst, kan Huuurkalender.nl overgaan tot het maken van back-ups. De Persoonsgegevens op back-ups genieten dezelfde bescherming als de originele Persoonsgegevens.
4. Huuurkalender.nl verwerkt geen Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

6. Subverwerkers
1. Afnemer aanvaardt dat Huuurkalender.nl bij de uitvoering van de Hoofdovereenkomst gebruik kan maken van subverwerkers. Op aanvraag kan informatie over subverwerkers worden opgevraagd door Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke kan enkel weigeren mits gegronde redenen.
2. Huuurkalender.nl waarborgt dat met ingeschakelde subverwerkers dezelfde waarborgen inzake gegevensbescherming worden overeengekomen, als uiteengezet in deze Verwerkersovereenkomst.
3. Huuurkalender.nl blijft volledig verantwoordelijk ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de naleving door de Subverwerker van haar verplichtingen. Huuurkalender.nl blijft voor Afnemer te allen tijde het aanspreekpunt.

7. Vertrouwelijkheid
1. Huuurkalender.nl is gehouden tot een vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van de Persoonsgegevens die in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt. Deze geheimhoudingsplicht geldt onverkort voor de Medewerkers van Huuurkalender.nl en voor eventuele Subverwerkers. Ook na het beëindigen van de verwerkersovereenkomst blijft de vertrouwelijkheidsplicht voortduren.
2. Deze vertrouwelijkheidsplicht geldt niet wanneer Huuurkalender.nl door de toezichthoudende autoriteit, een wettelijke bepaling of een rechterlijk bevel verplicht wordt deze Persoonsgegevens mede te delen, wanneer de informatie openbaar bekend is en wanneer de gegevensverstrekking plaatsvindt in opdracht van Afnemer.

8. Veiligheidsmaatregelen
1. Huuurkalender.nl neemt de vereiste passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen zodat de Verwerking aan de Toepasselijke Wetgeving voldoet en de rechten van Betrokkenen zijn gewaarborgd.
2. Het beschermingsniveau wordt op de risico’s afgestemd, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking.
3. Huuurkalender.nl is verantwoordelijk voor het aanbrengen en/of wijzigen van het beschermingsniveau als dit noodzakelijk wordt geacht of vereist door de wet.
4. Indien en voor zover Afnemer daarom uitdrukkelijk verzoekt, kan Huuurkalender.nl aanvullende maatregelen treffen met het oog op de beveiliging van de Persoonsgegevens. Eventuele extra kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

9. Melding van een Datalek
1. Indien Huuurkalender.nl een Datalek vaststelt, melden wij dit onverwijld en ten laatste aan Afnemer binnen de 48 uur na de vaststelling. In deze melding wordt ten minste het volgende omschreven of meegedeeld:
- De aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen en de Persoonsgegevens in kwestie;
- De waarschijnlijke gevolgen van het Datalek in verband met Persoonsgegevens;
- De maatregelen die Huuurkalender.nl neemt om het Datalek aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen om de eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken.
2. Huuurkalender.nl informeert Afnemer ook na een melding op basis van het vorige artikel over de ontwikkelingen betreffende het vastgestelde Datalek.
3. Afnemer beoordeelt zelf of de toezichthoudende autoriteit en/of de Betrokkenen door hem geïnformeerd worden over een ontstane Datalek.
4. Partijen dragen beide de door henzelf gemaakte kosten in verband met een melding aan de toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkene.

10. Verzoeken van Betrokkenen of overheidsinstanties
1. Huuurkalender.nl assisteert Afnemer in de mate van het mogelijke bij verzoeken van Betrokken. In het geval dat een Betrokkene een dergelijk verzoek richt aan Huuurkalender.nl, wordt het verzoek doorgestuurd aan Afnemer. Afnemer handelt verzoeken af, tenzij expliciet anders overeengekomen.
2. Huuurkalender.nl staat Afnemer in de mate van het mogelijke bij om verzoeken van overheidsinstanties te beantwoorden.
3. Voor de uitvoering van artikel 10.1 en 10.2 worden de door Huuurkalender.nl gemaakte kosten door Afnemer vergoed, tenzij anders is overeengekomen.

11. Informatieverplichting en Audit
1. Huuurkalender.nl stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen.
2. Afnemer heeft de mogelijkheid om maximaal eenmaal per jaar op eigen kosten een audit of gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te (laten) voeren. Huuurkalender.nl verleent alle benodigde medewerking aan audits. Door Huuurkalender.nl gemaakte (indirecte) kosten in verband met een audit worden tevens door Afnemer vergoed.

12. Duur en einde van de overeenkomst
1. De Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door Afnemer is aanvaard en wordt aangegaan voor de duur van de Hoofdovereenkomst.
2. Partijen kunnen de Verwerkersovereenkomst niet tussentijds opzeggen.
3. De Verwerkersovereenkomst eindigt nadat en voor zover Huuurkalender.nl alle Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 12.4 heeft gewist.
4. Bij beëindiging van de Hoofdovereenkomst blijven alle verwerkte Persoonsgegevens 30 dagen beschikbaar voor Huuurkalender.nl. Na deze periode worden Persoonsgegevens verwijderd. Back-ups en kopieën worden na 180 dagen permanent verwijderd, behoudens wettelijke voorschriften.
5. In de terugbezorging van de Persoonsgegevens wordt voorzien, doordat Afnemer tot het moment van beëindiging van de Hoofdovereenkomst de mogelijkheid behoudt om Persoonsgegevens te exporteren uit de Huuurkalender.nl applicatie door middel van de export functionaliteit welke alleen per boeking uitgevoerd kunnen worden.

13. Algemene bepalingen
1. Deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Hoofdovereenkomst. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Hoofdovereenkomst en de algemene voorwaarden van Huurkalender.nl zijn daarom ook van toepassing op de Verwerkersovereenkomst.
2. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in de Verwerkersovereenkomst en de Hoofdovereenkomst, gelden de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst voor zover de bepalingen specifiek betrekking hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens.
3. Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande of bestaande afspraken tussen de partijen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens. Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk gewijzigd worden.
5. Huurkalender.nl biedt op deze website particulieren en bedrijven de gelegenheid een object of een indicatie van tijdsindeling te presenteren door middel van een kalender. De overweging van de indeling van de kalender komt tot stand tussen de toegevoegde partijen zonder inhoudelijke tussenkomst van Huurkalender.nl. Huurkalender.nl heeft geen enkele bemoeienis met afgesloten overeenkomsten, noch met de samenstelling en juistheid van de informatie in de kalenders. Huurkalender.nl aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Huurkalender.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Huurkalender.nl cq. Huurkalender.nl. Huurkalender.nl is te allen tijde gerechtigd om een opdracht tot plaatsing van een kalender op de website te weigeren, dan wel een geplaatste kalender van de website te verwijderen. Indien de informatie van een kalender niet nauwkeurig, onvolledig of incorrect is, kunt u dit aan ons melden. Wij zullen de kalender eigenaar dan verzoeken de informatieverstrekking per omgaande te verbeteren ofwel besluiten om de kalender (tijdelijk) van de website te verwijderen.
Huurkalender.nl probeert partijen tot elkaar te brengen. Huurkalender.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen de partijen door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Huurkalender.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.
6. Overeenkomstig de algemene voorwaarden van Huurkalender.nl is ook op de Verwerkersovereenkomst het Nederlandse recht van toepassing en geschillen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank Eindhoven.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Wij helpen u graag.

Pofiteer van onze uitstekende support en kom met ons in contact. Wij staan voor u klaar als u vragen heeft.

Veel gestelde vragen

Bezoek de FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen. Misschien staat jouw vraag er ook tussen.

Bezoek de FAQ

Bekijk de handleidingen

Bekijk de handleidingen over veel gebruikte functies binnen de Huurkalender.

Bekijk de handleidingen

Stuur ons een e-mail

Stuur uw vraag naar service@huurkalender.nl en wij helpen u graag.

Maak nu gratis uw kalender aan