ALGEMENE VOORWAARDEN

Huurkalender.nl, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven, Nederland, onder nummer 17278010 met als handelsnaam Kimamedia en is met de website Huurkalender.nl een aanbieder van een kalender. Huurkalender.nl geeft de mogelijkheid om een kalender online op te slaan en te beheren voor de gebruikers welke hier toegang te tot hebben. Gebruikers van de kalenders die zijn aangesloten bij Huurkalender.nl worden hierna genoemd ‘Partner ’.

Huurkalender.nl hanteert de navolgende algemene leveringsvoorwaarden voor haar dienstverlening aan Partner :

Kalenders: De op de websites te plaatsen informatie over een kalender dient te voldoen aan de door Huurkalender.nl aangegeven eisen. Partner blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie van de aangeboden kalender. Partner vrijwaart Huurkalender.nl voor schendingen van copyright, zoals bijvoorbeeld van door Partner ter beschikking gesteld of voor gebruik aangewezen fotomateriaal en/of tekstuele bijdragen.

Websites: Het is Huurkalender.nl uitdrukkelijk en onverkort toegestaan de inrichting van de websites, de verwijzingen naar deze websites en de verwijzingen vanuit de websites naar eigen goeddunken aan te passen. De op de websites aanwezige functionaliteit en werkwijze kan zonder nadere toestemming van Partner worden gewijzigd. Huurkalender.nl heeft het recht om informatie te vertalen. Huurkalender.nl mag informatie weglaten of aanpassen indien zij van mening is dat deze informatie onjuist of niet relevant is.

Aansprakelijkheid: Huurkalender.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van claims als gevolg of in verband met onjuiste informatie van Partner op de websites of die op een of andere wijze verband houden met door Partner geleverde diensten. Partner kan Huurkalender.nl niet aansprakelijk stellen voor het (tijdelijk) buiten bedrijf zijn van haar websites en aanverwante systemen en verbindingen.

Het recht van weigeren, wijzigen en verwijderen van kalenders: Huurkalender.nl heeft eenzijdig het recht om kalenders te weigeren of te verwijderen. Huurkalender.nl heeft ook het recht om kalenders aan te passen indien de inhoud niet strookt met onze algemene voorwaarden, richtlijnen en overige bepalingen. Het vorenstaande in dit artikel geldt ook wanneer de inhoud van de kalender beledigende en/of kwetsende teksten bevat en/of naar algemeen maatschappelijk aanvaarde normen niet acceptabele inhoud bevat. In geval van verwijdering is Huurkalender.nl niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die door de verwijdering zou zijn veroorzaakt of zal worden veroorzaakt. Indien voor Huurkalender.nl direct of indirect op enigerlij wijze wordt benadeeld en/of wanneer er op enig moment imagoschade ontstaat of zou kunnen ontstaan dan is Huurkalender.nl gerechtigd de advertentiemogelijkheden te beperken of advertenties te verwjderen. De schade die hierdoor op enig moment ontstaat kan op de adverteerder verhaald worden alsmede de extra kosten die Huurkalender.nl noodzakelijkerwijs moet maken.

Prijzen van alle Services kunnen worden gewijzigd. Als deze worden gewijzigd, hebben de wijzigingen geen invloed op abonnementen die op dat moment wordt uitgevoerd, maar worden ze alleen van kracht bij de volgende abonnementsperiode. Huurkalender.nl is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige prijswijziging.

Uw gebruik van de Services is geheel op eigen risico. De Services worden geleverd op een "as is" en "as available" basis. Huurkalender.nl garandeert niet dat (i) de Services aan uw vereisten of verwachtingen zullen voldoen, (ii) de Services ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen worden geleverd, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Services zullen accuraat of betrouwbaar zijn, (iv) eventuele fouten in de Services zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt dit en gaat ermee akkoord dat Huurkalender.nl niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving, verlies van goodwill, verlies van bedrijfsreputatie, verlies van gegevens, kosten van aanschaf van vervangende goederen of diensten, of ander immaterieel verlies, als gevolg van: (i) het gebruik of het onvermogen om de diensten te gebruiken; (ii) alle wijzigingen die Huurkalender.nl aan de Services kan aanbrengen, of enige permanente of tijdelijke stopzetting van de levering van de Services; (iii) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw verzendingen of gegevens; (iv) het verwijderen, beschadigen of niet opslaan van inhoud en andere communicatiegegevens die worden onderhouden of verzonden door of via het gebruik van de Services; (v) of enige andere kwestie met betrekking tot de Services.

Technische ondersteuning wordt geleverd op basis van best-effort. U begrijpt dat Huurkalender.nl derden (bijv. Hostingpartners) kan gebruiken om de benodigde bronnen (bijv. Hardware, software, netwerken, opslag, enz.) te bieden en om de Services uit te voeren.

Huurkalender.nl mag de Diensten (of functies binnen Diensten) naar eigen goeddunken van Huurkalender.nl stopzetten, verwijderen, wijzigen of toevoegen (permanent of tijdelijk). Alle nieuwe, gewijzigde of verwijderde functies vallen onder de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van de Services na dergelijke wijzigingen vormt uw instemming met de wijzigingen. Voor opzegging van de betaalde diensten bent u bekend met een opzegtermijn van 30dagen voor de einddatum van het huidige contacttermijn.

U stemt ermee in om de Services alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door (i) de Servicevoorwaarden en (ii) toepasselijke wetgeving, regelgeving of algemeen aanvaarde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden.

Voor bepaalde diensten kan Huurkalender.nl u aanbieden of verplichten om u te registreren voor een gebruikersaccount. U zorgt ervoor dat alle registratie-informatie die u verstrekt altijd geldig, correct en actueel is. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw gebruikersaccount en wachtwoord. Gebruikersaccounts geregistreerd door bots of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.

Voor bepaalde diensten kan Huurkalender.nl aanbieden om uw persoonlijke profielfoto te uploaden. U bent ervoor verantwoordelijk om geen beledigende foto te uploaden, geen auteursrechten of handelsmerken te schenden en geen ontwerp te gebruiken dat andere Huurkalender.nl-gebruikers mogelijk aanstootgevend vinden.

Voor bepaalde diensten kan Huurkalender.nl aanbieden om een persoonlijke URL (webadres) te definiëren. U begrijpt dat Huurkalender.nl uw persoonlijke URL kan hernoemen of weigeren, bijvoorbeeld als u opzettelijk of onopzettelijk interfereert met een eigenaar van een handelsmerk of omdat uw persoonlijke URL als aanstootgevend wordt beschouwd.

U gaat ermee akkoord dat u zich niet voordoet als een andere persoon.

U stemt ermee in dat u zich niet bezighoudt met activiteiten die de Services (of de servers en netwerken die verbonden zijn met de Services) verstoren.

U gaat ermee akkoord dat u de Services niet zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of doorverkopen voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huurkalender.nl.

U stemt ermee in dat u alleen verantwoordelijk bent voor (en dat Huurkalender.nl geen verantwoordelijkheid jegens u of een derde partij) schending van uw verplichtingen onder de Servicevoorwaarden en voor de gevolgen (inclusief verlies of schade die Huurkalender.nl kan lijden) van een dergelijke schending.

Huurkalender.nl behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om naar eigen goeddunken een of alle inhoud of gebruikersaccount vooraf in te dienen, te beoordelen, te markeren, te filteren, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen uit een van de Services. U begrijpt dat door gebruik te maken van de Services u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die u aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend vindt en dat u in dit verband de Services op eigen risico gebruikt.

appstore

Maak uw eigen kalender aan

Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Wij horen graag hoe het u bevalt.

Probeer gratis

mockup
ChatChatten? Wij zijn online