• Mis geen online reserveringen
  • Ontvang binnen 10 minuten boekingen via uw eigen website

Algemene voorwaarden

Huurkalender.nl, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven, Nederland, onder nummer 94299528 met als handelsnaam Kimamedia bv met als website Huurkalender.nl een aanbieder van online kalenders. Huurkalender.nl geeft de mogelijkheid om een kalender online op te slaan en te beheren voor de gebruikers welke hier toegang te tot hebben. Gebruikers van de kalenders die zijn aangesloten bij Huurkalender.nl worden hierna ‘Partner’ genoemd. Om als partner een account aan te maken op Huurkalender.nl dient de partner akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden door middel van de handmatige acceptatie bij registratie. Huurkalender.nl hanteert de navolgende algemene leveringsvoorwaarden voor haar dienstverlening aan Partner:

Kalenders: De op de websites te plaatsen informatie over een kalender dient te voldoen aan de door Huurkalender.nl aangegeven eisen. Partner blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie van de aangeboden kalender. Partner vrijwaart Huurkalender.nl voor schendingen van copyright, zoals bijvoorbeeld van door Partner ter beschikking gesteld of voor gebruik aangewezen fotomateriaal en/of tekstuele bijdragen.

Websites: Het is Huurkalender.nl uitdrukkelijk en onverkort toegestaan de inrichting van de websites, de verwijzingen naar deze websites en de verwijzingen vanuit de websites naar eigen goeddunken aan te passen. De op de websites aanwezige functionaliteit en werkwijze kan zonder nadere toestemming van Partner worden gewijzigd. Huurkalender.nl heeft het recht om informatie te vertalen. Huurkalender.nl mag informatie weglaten of aanpassen indien zij van mening is dat deze informatie onjuist of niet relevant is.

Aansprakelijkheid: Huurkalender.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van claims als gevolg of in verband met onjuiste informatie van Partner op de websites of die op een of andere wijze verband houden met door Partner geleverde diensten. Partner kan Huurkalender.nl niet aansprakelijk stellen voor het (tijdelijk) buiten bedrijf zijn van haar websites en aanverwante systemen en verbindingen.

Abonnement: De jaarlijks terugkerende, betaalde zakelijke B2B-dienst van Huurkalender.nl voor bedrijven.

Het recht van weigeren, wijzigen, opschorten en verwijderen van accounts: Naast het recht om kalenders te weigeren, wijzigen of verwijderen, heeft Huurkalender.nl ook het eenzijdige recht om accounts te weigeren, op te schorten of te verwijderen. Dit recht kan worden uitgeoefend indien er sprake is van onbehoorlijk gedrag, agressieve uitingen of bejegend taalgebruik jegens de medewerkers van Huurkalender.nl. In geval van weigering, opschorting of verwijdering van een account is Huurkalender.nl niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hierdoor zou zijn veroorzaakt of zal worden veroorzaakt. Wanneer Huurkalender.nl direct of indirect op enige wijze wordt benadeeld en/of er op enig moment imagoschade ontstaat of zou kunnen ontstaan, is Huurkalender.nl gerechtigd de mogelijkheden van het account te beperken of het account te verwijderen. Huurkalender.nl heeft het recht om accounts op te schorten indien de samenwerking tussen de klant en Huurkalender.nl dermate is geschaad dat er geen andere uitkomst meer mogelijk is dan het opschorten van het account. Een dergelijke opschorting kan worden overwogen als de voortzetting van de samenwerking onder de huidige omstandigheden naar het oordeel van Huurkalender.nl onhaalbaar is geworden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van een onherstelbare breuk in het vertrouwen, voortdurende onenigheid over essentiële zaken, of het systematisch negeren van verzoeken of instructies van Huurkalender.nl. De schade die hierdoor op enig moment ontstaat kan op de accounteigenaar verhaald worden, evenals de extra kosten die Huurkalender.nl noodzakelijkerwijs moet maken.

Prijzen van alle Services kunnen worden gewijzigd. Als deze worden gewijzigd, hebben de wijzigingen geen invloed op abonnementen die op dat moment wordt uitgevoerd, maar worden ze alleen van kracht bij de volgende abonnementsperiode. Huurkalender.nl is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige prijswijziging.

Uw gebruik van de Services is geheel op eigen risico. De Services worden geleverd op een "as is" en "as available" basis. Huurkalender.nl garandeert niet dat (i) de Services aan uw vereisten of verwachtingen zullen voldoen, (ii) de Services ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen worden geleverd, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Services zullen accuraat of betrouwbaar zijn, (iv) eventuele fouten in de Services zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt dit en gaat ermee akkoord dat Huurkalender.nl niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeld schade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving, verlies van goodwill, verlies van bedrijfsreputatie, verlies van gegevens, kosten van aanschaf van vervangende goederen of diensten, of ander immaterieel verlies, als gevolg van: (i) het gebruik of het onvermogen om de diensten te gebruiken; (ii) alle wijzigingen die Huurkalender.nl aan de Services kan aanbrengen, of enige permanente of tijdelijke stopzetting van de levering van de Services; (iii) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw verzendingen of gegevens; (iv) het verwijderen, beschadigen of niet opslaan van inhoud en andere communicatiegegevens die worden onderhouden of verzonden door of via het gebruik van de Services; (v) of enige andere kwestie met betrekking tot de Services.

Technische ondersteuning wordt geleverd op basis van best-effort. U begrijpt dat Huurkalender.nl derden (bijv. Hostingpartners) kan gebruiken om de benodigde bronnen (bijv. Hardware, software, netwerken, opslag, enz.) te bieden en om de Services uit te voeren.

Webhosting, domein en e-mail functionaliteit van Huurkalender.nl, genaamd webhosting. De voorwaarden voor deze diensten met betrekking tot de webhosting vallen onder de algemene voorwaarden van de Huurkalender.nl. De limieten betreft het dataverbruik zijn 20 GB dataverkeer per maand en 3 GB opslag per webhosting pakket met 1 domein naar keuze. Indien gewenst kan dit worden uitgebreid met 1 euro per 2GB dataverkeer en/of 2 euro per 1GB schijfruimte per maand en/of 15 euro per extra domein per jaar. De volgende zaken zijn niet toegestaan bij een de webhosting pakketten: De opslagruimte van het hostingpakket gebruiken voor andere doeleinden dan het hosten van een website. Het hostingpakket gebruiken voor bestandsopslag of bestandsdeling. Auteursrechtelijk beschermde inhoud op je hostingpakket plaatsen. De webhosting publiekelijk delen met anderen. Groot aantal e-mailberichten verzenden (100+ per dag). Er worden dagelijks back-ups gemaakt van alle gegevens tot vier weken terug. De back-ups van de website kan de gebruiker zelf terugzetten. De overige gegevens zoals e-mail gegevens moeten handmatig worden teruggezet. De kosten voor een handmatige back-up recovery na 3 keer per jaar zijn 50 euro per recovery. Het initiële designs zijn eigendom van de Kimamedia bv en gemaakt voor het Plus pakket, hierbij gaat het om de invulling en positionering van elementen binnen de templates. Deze designs mogen niet zonder goedkeuring buiten de Kimamedia bv worden gebruikt. Bijvoorbeeld geïnstalleerd worden op een andere webhosting dan die van de Huurkalender. De installatie maakt gebruik van meerdere betaalde plugins welke specifiek zijn gelicentieerd aan de Kimamedia bv / Huurkalender.nl. Ook maakt de website gebruik van zelf geschreven plugins door bv. Deze plugins mogen niet zonder het Plus pakket worden gebruikt buiten de gelicentieerde website installatie. De geïnstalleerde software en plugins worden altijd ge-update naar de meest recente beschikbare versie. Indien hierdoor problemen ontstaan zal de Huurkalender de klant hierin ondersteunen. De Huurkalender kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor direct of indirecte schade ten behoeve van het niet werkende software en/of plugin na een update. De veiligheid van het software pakket gaat voor de functionaliteit van de website. Het onderhoud en invulling van de website is echter te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant zoals de werking en visualisatie van geïnstalleerde plugins, scripts, lettertypes en layout gerelateerde zaken en/of andere zaken op het webhostingpakket. De Huurkalender is verantwoordelijk voor de backups en het technisch onderhoud van de website. Onder het technisch onderhoud valt de functionele werking van de ssl, http service, ftp service, email service en sql service.

Het intellectuele eigendom betreft de webhosting blijven bij de afnemer van het webhosting pakket. Onder deze eigendommen vallen de email en websitegegevens. Tevens blijft de afnemer eigendom van het domein en heeft de mogelijkheid om de verhuiscode op te vragen om het domein te verhuizen, tenzij (nog) niet aan alle financiele verplichtingen is voldaan. Indien er na 1 jaar nog een financiële verplichting open staat van het betreffende account dan gaat het eigendom van het domein na dit jaar over naar de Huurkalender.nl. De Huurkalender treedt op als beheerder voor de domeinnaam en als servicepartner voor het technische onderhoud van de website installatie. De technische uitvoering (webhosting management en het faciliteren van de infrastructuur) wordt aan een gekwalificeerde en gespecialiseerde partner uitbesteed. Waardoor er een optimale privacy en gegevensbescherming kan worden gewaarborgd. Hierbij dient de Huurkalender.nl als contactpersoon.

Huurkalender.nl mag de Diensten (of functies binnen Diensten) naar eigen goeddunken van Huurkalender.nl stopzetten, verwijderen, wijzigen of toevoegen (permanent of tijdelijk). Alle nieuwe, gewijzigde of verwijderde functies vallen onder de services van de Huurkalender. Voortgezet gebruik van de Services na dergelijke wijzigingen vormt uw instemming met de wijzigingen.

Door middel van de eerste handmatige betaling van één van de betaalde diensten van de Huurkalender machtigt u de Huurkalender tot een SEPA incasso machtiging voor het automatisch incasseren van de daarop volgende diensten en betaaltermijnen.

Voor de opzegging van een abonnement bent u bekend met een opzegtermijn van 30 dagen voor de einddatum van het lopende contracttermijn. Het opzeggen van een abonnement kan via account > mijn gegevens > Druk op de knop verlening onderaan de pagina en zeg je account op door middel van een opzegging naar service@huurkalender.nl met daarin je login e-mailadres. Wij behandelen uw opzegging binnen één werkdag en sturen u een bevestiging.

Sms tegoeden kunnen alleen worden ingezet voor de SMS alerts en zijn niet terugbetaalbaar bij opzegging van een Huurkalender abonnement.

U stemt ermee in om de Services alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door (i) de Servicevoorwaarden en (ii) toepasselijke wetgeving, regelgeving of algemeen aanvaarde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden.

Voor bepaalde diensten kan Huurkalender.nl u aanbieden of verplichten om u te registreren voor een gebruikersaccount. U zorgt ervoor dat alle registratie-informatie die u verstrekt altijd geldig, correct en actueel is. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw gebruikersaccount en wachtwoord. Gebruikersaccounts geregistreerd door bots of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.

Voor bepaalde diensten kan Huurkalender.nl aanbieden om uw persoonlijke profielfoto te uploaden. U bent ervoor verantwoordelijk om geen beledigende foto te uploaden, geen auteursrechten of handelsmerken te schenden en geen ontwerp te gebruiken dat andere Huurkalender.nl-gebruikers mogelijk aanstootgevend vinden.

Voor bepaalde diensten kan Huurkalender.nl aanbieden om een persoonlijke URL (webadres) te definiëren. U begrijpt dat Huurkalender.nl uw persoonlijke URL kan hernoemen of weigeren, bijvoorbeeld als u opzettelijk of onopzettelijk interfereert met een eigenaar van een handelsmerk of omdat uw persoonlijke URL als aanstootgevend wordt beschouwd.

U gaat ermee akkoord dat u zich niet voordoet als een andere persoon.

U stemt ermee in dat u zich niet bezighoudt met activiteiten die de Services (of de servers en netwerken die verbonden zijn met de Services) verstoren.

U gaat ermee akkoord dat u de Services niet zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of doorverkopen voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huurkalender.nl.

U stemt ermee in dat u alleen verantwoordelijk bent voor (en dat Huurkalender.nl geen verantwoordelijkheid jegens u of een derde partij) schending van uw verplichtingen onder de Servicevoorwaarden en voor de gevolgen (inclusief verlies of schade die Huurkalender.nl kan lijden) van een dergelijke schending.

Huurkalender.nl behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om naar eigen goeddunken een of alle inhoud of gebruikersaccount vooraf in te dienen, te beoordelen, te markeren, te filteren, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen uit een van de Services. U begrijpt dat door gebruik te maken van de Services u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die u aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend vindt en dat u in dit verband de Services op eigen risico gebruikt.

Wij helpen u graag.

Pofiteer van onze uitstekende support en kom met ons in contact. Wij staan voor u klaar als u vragen heeft.

Veel gestelde vragen

Bezoek de FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen. Misschien staat jouw vraag er ook tussen.

Bezoek de FAQ

Bekijk de handleidingen

Bekijk de handleidingen over veel gebruikte functies binnen de Huurkalender.

Bekijk de handleidingen

Stuur ons een e-mail

Stuur uw vraag naar service@huurkalender.nl en wij helpen u graag.

Maak nu gratis uw kalender aan